Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Ilario sp. z o.o. może przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z naszą współpracą z Państwem. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w toku naszej pracy bądź bezpośrednio od Pani/Pana, z powszechnie dostępnych źródeł (np. ze strony internetowej) bądź od osób trzecich w ramach świadczenia przez nas dla nich usług.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, co następuje:

 

Administrator danych osobowych

Ilario sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02 – 757 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr sądowy pod numerem KRS 0000463687, jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych, adres do doręczeń: ILARIO Sp. z o. o., ul. Zabużańska 38, 71-051 Szczecin, nr. tel. 914215353, email: a.czyz@eot.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Kategorie danych, które przetwarzamy:

Przetwarzamy lub będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail.

 

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości.

 

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawartych umów będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Pana/Pani dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez okres negocjowania umowy raz do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym ostatni raz Pani/Pan się z nami kontaktował w sprawie jej zawarcia.

 

Odbiorcy danych

Jeżeli realizujemy dla Pana/Pani umowę o świadczenie usług, do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe i informatyczne, oraz współpracujący z nami specjaliści w zakresie wykonywanych przez nas usług.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: - kontakt e-mailowy pod adresem: a.czyz@eot.pl

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o posiadane dane osobowe.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech człowieka, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jego pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Z poważaniem

Agata Czyż